وضعیت جذب بودجه پژوهشی


وضعیت جذب بودجه پژوهشی

وضعیت جذب بودجه پژوهشی در سالهای گذشته ی واحد اراک

 

 

سال

85

86

87

88

89

90

91

92

93

درصد جذب

6/90

53

25/63

6/50

100

100

23/51

5/64

 
 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است