تشکیل دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد


تشکیل دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد

 

 

تشکیل دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد اراک

براساس بخشنامه شماره 94770/73 مورخ 28/6/79 در سال 1380 در این واحد دفتر طرح و برنامه و بودجه تشکیل شده و فعالیتهای خود را بطور جدی آغاز نموده است.

برنامه ریزی در دانشگاه فرایندی است که به وسیله آن مسایل نظام آموزشی شناخته شده وهدفهای توسعه آتی این بخش از آموزش مشخص وبرنامه های عملیاتی که تحقق این هدفها را میسر می سازد انتخاب می شود وسرانجام موفقیت برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد دفتر طرح برنامه وبودجه درراستای تحقق اهداف کلان دانشگاه وبا توجه به اینکه در شرح وظایف خود تعیین اولیتهای برنامه های دانشگاه وهمچنین بررسی های لازم به منظور شناسایی  امکانات ونیازمندیهای موجود را دارد در زمینه تنظیم برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت واحد در راستای چشم انداز بیست ساله وبرنامه های توسعه دانشگاه  به فعالیت پرداخته است

این دفتر با توجه به ماهیت وجودی خود وجهت هم سویی با سیاستهای کلان دانشگاه آزاد،  اهداف ذیل را در دستور کار خود قرارداده است

-  کنترل هر چه بیشتر و ارتقائ کیفیت وکمیت جذب بودجه پژوهشی در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

-  کنترل دقیق صندوق پژوهشی دانشگاه ، وهزینه های پژوهشی متناسب با بخش نامه های پژوهشی سازمان مرکزی

-  ارزیابی سالیانه برنامه های تدوین شده واحد

این مدیریت همچنین در حوزه وظایف مالی وبودجه بندی خود نیز توانسته است فعالانه و موثر در زمینه پیش بینی های نزدیک به واقعیت منابع و مصارف دانشگاه ، همچنین کاهش هرچه  بیشتر انحرافات در پیش بینی بودجه دانشگاه نظرات کارشناسی و موثری را ارائه نماید در این زمینه ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز وارزیابی وشناسایی امکانات ونیازمندیهای موجود در زمینه برنامه های دانشگاه ، با پیش بینی بودجه و با حضور مستمر و فعال درکمیته تخصصی دانشگاه و جلسات منطقه ای به بررسی موانع و مشکلات و مغایرتهای موجود پرداخته و در جهت مرتفع کردن آنها پیشنهادهای سازنده ای ارائه نموده است .

همچنین دفتر طرح وبرنامه وبودجه در تحقق بخشیدن به برنامه توسعه پنجم به بررسی برنامه ها پرداخته وهم سو با این برنامه ها حرکت نموده است .

هم اکنون درحال مهیا کردن مقدمات  پیش بینی برنامه توسعه ششم دانشگاه نیز اقدامات موثر به عمل آورده ، دیدگاه چشم انداز این مدیریت به سوی تحقق اهداف  آموزشی و پژوهشی و اعتبارات مالی دانشگاه سوق دارد که در این زمینه ایجاد رابطه ای تنگاتنگ وهماهنگ تر از پیش با معاونت اداری ومالی دانشگاه را در پیش روی دارد تا به لحاظ آن زمینه ی هزینه کردها و مصارف را  با تامین اعتبار متناسب با  پیش بینیهای انجام شده یکسان نماید

دفتر طرح و برنامه و بودجه در راستای طرح جامع تدوین استراتژی دانشگاه نیز تلاش فعالانه داشته و در این زمینه با ارائه راه کارهای مناسب و تشکیل جلسات با کمیته تدوین طرح به بررسی و تنظیم آن اقدام نموده است 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است