رئیس اداره طرح وبرنامه وبودجه


رئیس اداره طرح وبرنامه وبودجه
رئیس اداره طرح وبرنامه وبودجه 
بهروز بهرامسری
مربی اقتصاد

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه بوپال هندوستان 1361
کارشناسی ارشد: اقتصاد، دانشگاه بوپال هندوستان 1363 و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1377
دکتری تخصصی:  -

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  -
تعداد مقالات ISI-Listed:  -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3
تعداد ثبت اختراع: 4
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  -

 

سوابق اجرایی

مدیر اداری و مالی شرکت توزیع برق استان همدان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
دبیر منطقه دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر دفتر طرح، برنامه و بودجه واحد اراک

 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است